PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE DIRECŢIEI AUDIT INTERN
                   
         Principalele atribuţii ale Direcţiei audit intern sunt următoarele:
a) elaborează/actualizează normele privind exercitarea activităţii de audit public intern în Ministerul Apărării Naţionale, avizate de Unitatea Centrală de       Armonizare pentru Auditul Public Intern din Ministerul Finanţelor Publice, denumită în continuare UCAAPI, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) elaborează proiectul Planului multianual de audit public intern al Ministerului Apărării Naţionale şi, pe baza acestuia, proiectul Planului anual de audit public intern al Ministerului Apărării Naţionale, pe care le supune aprobării ministrului apărării naţionale;
c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale structurilor centrale, structurilor şi forţelor subordonate acestora din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi ale structurilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea acestuia sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
d) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către ministrul apărării naţionale;
e) raportează ministrului apărării naţionale, la UCAAPI şi la Curtea de Conturi, la termenele stabilite, constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea de audit public intern;
f) valorifică rezultatele activităţii de audit public intern şi raportează ministrului apărării naţionale şi la UCAAPI, printr-un raport anual, despre modul de realizare a obiectivelor Direcţiei audit intern;
g) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează ministrului apărării naţionale şi structurii de control intern abilitate;
h) elaborează Carta auditului public intern;
i) verifică şi evaluează modul de respectare a normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern în cadrul structurilor teritoriale subordonate şi compartimentelor de audit intern din cadrul regiilor autonome şi companiilor naţionale aflate în coordonarea/sub autoritatea Ministerului Apărării Naţionale.
Top