1. Misiunile de asigurare
   Misiunile de asigurare reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza structurilor centrale, structurilor şi forţelor subordonate acestora din Ministerul Apărării Naţionale o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă. Misiunile de asigurare pot fi:
        1.1. misiuni de audit de regularitate;
        1.2. misiuni de audit al performanţei;
        1.3. misiuni de audit de sistem.

        1.1. Misiunile de audit de regularitate
       Prin planificarea şi realizarea misiunilor de audit de regularitate se urmăreşte examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice care le sunt aplicate.
        1.2. Misiunile de audit al performanţei
       Auditul performanţei reprezintă o analiză a activităţilor/proceselor/ programelor/proiectelor desfăşurate în cadrul structurilor centrale, structurilor şi forţelor subordonate acestora din Ministerul Apărării Naţionale, concepută să aducă un plus de valoare acestora, prin evaluarea şi compararea rezultatelor obţinute cu cele propuse sau aşteptate, în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate.
        1.3. Misiunile de audit de sistem
        Auditul de sistem reprezintă o evaluare în profunzime a sistemelor de conducere şi de control intern/managerial din cadrul structurilor centrale, structurilor şi forţelor subordonate acestora din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a entităţilor aflate în coordonare, cu scopul de a stabili dacă aceste sisteme funcţionează economic, eficace şi eficient, pentru identificarea deficienţelor şi formularea de recomandări pentru corectare. În ultimii ani, ponderea auditului de sistem şi auditului performanţei a crescut considerabil şi o dată cu aceasta valoarea adăugată a muncii de audit intern.
   2. Misiunile de consiliere Consilierea reprezintă activitatea desfăşurată de auditorii interni menită să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele guvernanţei în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, fără ca auditorii interni să-şi asume responsabilităţi manageriale. Activităţile de consiliere desfăşurate de către Direcţia audit intern şi structurile teritoriale subordonate cuprind următoarele tipuri de misiuni:
        a) consultanţa având ca scop identificarea obstacolelor care împiedică desfăşurarea normală a proceselor în cadrul structurilor centrale, structurilor şi forţelor subordonate acestora din Ministerul Apărării Naţional, stabilirea cauzelor, determinarea consecinţelor, prezentând totodată soluţii pentru eliminarea acestora;
      b) facilitarea înţelegerii, destinată obţinerii de informaţii suplimentare pentru cunoaşterea în profunzime a funcţionării unui sistem, standard, sau prevedere normativă, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora;
       c) formarea şi perfecţionarea profesională, destinată furnizării cunoştinţelor teoretice şi practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor şi controlul intern/managerial prin organizarea de cursuri şi seminarii. În cadrul procesului de implementare şi dezvoltare a auditului intern, Direcţia audit intern a acordat o atenţie deosebită creşterii rolului preventiv al auditului, acţiune realizată în principal, prin creşterea rolului şi ponderii activităţilor de consiliere. Consilierea acordată ordonatorilor de credite pentru desfăşurarea unor activităţi complexe, mari consumatoare de resurse financiare, materiale şi umane, a permis îmbunătăţirea performanţei acestor activităţi şi mai buna gestionare a riscurilor asociate.
   3. Misiunile de evaluare a activităţilor de audit public intern Evaluarea activităţii de audit public intern, presupune realizarea de verificări periodice, cel puţin o dată la 5 ani, în condiţii de independenţă, în scopul examinării cu obiectivitate a activităţii de audit public intern desfăşurată în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, din punct de vedere al conformităţii şi performanţei. Verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern se realizează prin misiuni de evaluare a activităţii de audit public intern planificate sau ad-hoc.
Top