1. Misiunile de asigurare
   Misiunile de asigurare reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza structurilor centrale, structurilor și forțelor subordonate acestora din Ministerul Apărării Naționale o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță. Misiunile de asigurare pot fi:
        1.1. misiuni de audit de regularitate;
        1.2. misiuni de audit al performanței;
        1.3. misiuni de audit de sistem.

        1.1. Misiunile de audit de regularitate
       Prin planificarea și realizarea misiunilor de audit de regularitate se urmărește examinarea acțiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale și metodologice care le sunt aplicate.
        1.2. Misiunile de audit al performanței
       Auditul performanței reprezintă o analiză a activităților/proceselor/ programelor/proiectelor desfășurate în cadrul structurilor centrale, structurilor și forțelor subordonate acestora din Ministerul Apărării Naționale, concepută să aducă un plus de valoare acestora, prin evaluarea și compararea rezultatelor obținute cu cele propuse sau așteptate, în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate.
        1.3. Misiunile de audit de sistem
        Auditul de sistem reprezintă o evaluare în profunzime a sistemelor de conducere și de control intern/managerial din cadrul structurilor centrale, structurilor și forțelor subordonate acestora din Ministerul Apărării Naționale, precum și a entităților aflate în coordonare, cu scopul de a stabili dacă aceste sisteme funcționează economic, eficace și eficient, pentru identificarea deficiențelor și formularea de recomandări pentru corectare. În ultimii ani, ponderea auditului de sistem și auditului performanței a crescut considerabil și o dată cu aceasta valoarea adăugată a muncii de audit intern.
   2. Misiunile de consiliere Consilierea reprezintă activitatea desfășurată de auditorii interni menită să adauge valoare și să îmbunătățească procesele guvernanței în cadrul Ministerului Apărării Naționale, fără ca auditorii interni să-și asume responsabilități manageriale. Activitățile de consiliere desfășurate de către Direcția audit intern și structurile teritoriale subordonate cuprind următoarele tipuri de misiuni:
        a) consultanța având ca scop identificarea obstacolelor care împiedică desfășurarea normală a proceselor în cadrul structurilor centrale, structurilor și forțelor subordonate acestora din Ministerul Apărării Național, stabilirea cauzelor, determinarea consecințelor, prezentând totodată soluții pentru eliminarea acestora;
      b) facilitarea înțelegerii, destinată obținerii de informații suplimentare pentru cunoașterea în profunzime a funcționării unui sistem, standard, sau prevedere normativă, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora;
       c) formarea și perfecționarea profesională, destinată furnizării cunoștințelor teoretice și practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor și controlul intern/managerial prin organizarea de cursuri și seminarii. În cadrul procesului de implementare și dezvoltare a auditului intern, Direcția audit intern a acordat o atenție deosebită creșterii rolului preventiv al auditului, acțiune realizată în principal, prin creșterea rolului și ponderii activităților de consiliere. Consilierea acordată ordonatorilor de credite pentru desfășurarea unor activități complexe, mari consumatoare de resurse financiare, materiale și umane, a permis îmbunătățirea performanței acestor activități și mai buna gestionare a riscurilor asociate.
   3. Misiunile de evaluare a activităților de audit public intern Evaluarea activității de audit public intern, presupune realizarea de verificări periodice, cel puțin o dată la 5 ani, în condiții de independență, în scopul examinării cu obiectivitate a activității de audit public intern desfășurată în cadrul Ministerului Apărării Naționale, din punct de vedere al conformității și performanței. Verificarea respectării normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică a auditorului intern se realizează prin misiuni de evaluare a activității de audit public intern planificate sau ad-hoc.
Top