DIRECȚIA AUDIT INTERN

Principalele atribuții ale direcției audit intern

 
Principalele atribuții ale Direcției audit intern sunt următoarele:
 
a) elaborează/actualizează normele privind exercitarea activității de audit public intern în Ministerul Apărării Naționale, avizate de Unitatea Centrală de       Armonizare pentru Auditul Public Intern din Ministerul Finanțelor Publice, denumită în continuare UCAAPI, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) elaborează proiectul Planului multianual de audit public intern al Ministerului Apărării Naționale și, pe baza acestuia, proiectul Planului anual de audit public intern al Ministerului Apărării Naționale, pe care le supune aprobării ministrului apărării naționale;
c) efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale structurilor centrale, structurilor și forțelor subordonate acestora din Ministerul Apărării Naționale, precum și ale structurilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea acestuia sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
d) informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către ministrul apărării naționale;
e) raportează ministrului apărării naționale, la UCAAPI și la Curtea de Conturi, la termenele stabilite, constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitatea de audit public intern;
f) valorifică rezultatele activității de audit public intern și raportează ministrului apărării naționale și la UCAAPI, printr-un raport anual, despre modul de realizare a obiectivelor Direcției audit intern;
g) în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează ministrului apărării naționale și structurii de control intern abilitate;
h) elaborează Carta auditului public intern;
i) verifică și evaluează modul de respectare a normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică a auditorului intern în cadrul structurilor teritoriale subordonate și compartimentelor de audit intern din cadrul regiilor autonome și companiilor naționale aflate în coordonarea/sub autoritatea Ministerului Apărării Naționale.